Ochrana přírody

Biologické posouzení

NATURA 2000

Soustava území Natura 2000 je celoevropský systém chráněných území, který chrání rostliny, živočichy a rostlinná společenstva (biotopy), kterým hrozí vyhynutí nebo značný ústup v celé Evropě. Pokud je v takových územích plánován jakýkoliv záměr (nemusí jít jen o stavby, může se jednat i o změnu využití území), který by mohl vyvolat negativní změny, může nařídit orgán ochrany přírody (u  nás krajské úřady nebo správy chráněných krajinných oblastí) hodnocení, které se opírá o aktuální průzkum dotčeného území ve vegetačním období a o dříve publikované údaje a informace ze zdrojů ochrany přírody.

Konkrétně v území Vřesové studánky probíhá takový průzkum od začátku června 2015 a bude pokračovat do konce července, kdy zde pomalu nastupuje biologický podzim.
Kromě výše uvedeného hodnocení druhů a společenstev (biotopů) celoevropsky chráněných se při průzkumu zaměřujeme i na druhy zvláště chráněné podle české legislativy a druhy, kterým hrozí vyhynutí (druhy tzv. červených seznamů).
Výásledkem hodnocení je objektivní posouzení rizik záměru vzhledem k rostlinám a živočichům a navržení zmírňujících opatření, která umožní přežití druhů na lokalitě během výstavby chaty a kaple a poté i během dalšího provozu.

Průzkum pro záměr obnovy poutního místa Vřesová studánka provádí společnost CONBIOS s.r.o. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., jednatel společnosti, je autorizovanou osobou pro účely posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.