Tisková zpráva

Tisková zpráva Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka k současnému stavu záměru.

Charakter záměru Obnovy Vřesové studánky není dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ŽP natolik zásadní, aby se na něj automaticky vztahovalo posuzování EIA. V takovém případě se provádí Zjišťovací řízení, které stanoví, zda bude posuzování probíhat či ne. Spolek zpracoval v červnu tohoto roku Oznámení záměru, ve kterém popsal zamýšlenou stavbu, území, do kterého bude umístěna a možné vlivy, které bude výstavba a provoz na životní prostředí a veřejné zdraví vykazovat.

Na jeho základě a na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti vyhodnotilo MŽP v Závěru zjišťovacího řízení, ze dne 19.9.2016, že je posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) potřeba provést. V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která bude nyní zpracována, bude stavba v rozsahu, který deklarujeme 1,5 roku, území a vlivy podrobně popsány tak, aby byly objektivním podkladem pro rozhodnutí příslušných správních orgánů.

MŽP doporučilo Spolku věnovat v Dokumentaci pozornost oblastem, ve kterých by se mohly vlivy stavby projevit negativním způsobem – doplnit údaje existujícího biologického průzkumu lokality, vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, vyhodnotit vlivy zvýšené návštěvnosti, vlivy dopravní zátěže, vlivy na podzemní a povrchové vody, na územní systém ekologické stability, na evidované sesuvné území,  popsat technologický postup revize původního vodovodu a předložit variantní řešení záměru. Ostatní informace uvedené v Oznámení jsou pro posouzení vlivů záměru dostačující.

Dokumentace bude opět podrobena vyjádření dotčených úřadů a veřejnosti a oponentnímu posudku, na jehož závěrech vydá MŽP stanovisko, které bude jedním z podkladů pro územní a stavební řízení.

V současné fázi je hotovo odborné posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je doplněna řada doporučených informací a opatření a shromažďují se ostatní relevantní podklady.

Kaple a chata na Vřesové studánce byly součástí této lokality po několik století a nový návrh se jen vrací ke kořenům, ke kulturní, religiozní a turistické tradici místa a navazuje na tuto tradici podporou tzv. měkké turistiky (letní pěší, zimní běžkařské). Tyto formy turistiky, na rozdíl od výstavby velkých hotelů, sjezdovek a lanovek, podstatně významněji přispívají k poznání  a pochopení nejcennějších částí přírody ČR a tím i k ekologickému vzdělávání a výchově veřejnosti.

V Šumperku, 10.10.2016

RNDr. Pavel Holubář

předseda výboru Spolku

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.