Historie snahy o obnovu

Historie snah o obnovu poutního místa Vřesová studánka

1. Doložitelné údaje o vzniku poutního místa resp. staveb na místě současných pozemků:

a. Vznik poutního kultu lze předpokládat po roce 1653, kdy majitel losinského a vízmberského panství Přemek III. ze Žerotína přestoupil na katolickou víru …
Je tedy pravděpodobné, že ke konci 17. století Žerotínové postavili první dřevěnou stavbu kaple a dali také zastřešit pramen. Patrně se tak stalo před rokem 1678.

b. Kolem roku 1820 postavil jistý Schwarzer z Koutů u Vřesové studánky útulnu pro poutníky, která později sloužila i jako hostinec. Každý hostinský, který měl od Liechtensteinů objekt v nájmu se stával správcem poutního místa a kostelníkem.

c. Podle knihy hostů, která byla vedena v hostinci, přicházeli na Vřesovou studánku již v letech 1853 až 1857 první turisté.

2. Údaje o stavu chaty a kaple

a. Kaple vyhořela v roce 1946 a dále nebyl ze strany režimu zájem o její obnovu.

b. Chata:

i. Podle pamětníků byla chata na Vřesové studánce v 50. létech v totálním úpadku.

ii. Mnohé pokusy o záchranu chaty především v letech 1969 – 1974.

iii. Pro nezájem podniku RaJ, který odmítal jakékoliv náklady na její opravu, byly snahy o vydání demoličního výměru, který nebyl naštěstí nikdy realizovaný , a proti kterému se postavili ochranáři z Malé Morávky a existenci chaty zachránili. Přesto na podzim 1981 bylo z chaty odvezeno zařízení.

iv. Mezi příznivce chaty dokonce patřilo i JZD Dubicko, které dokonce chtělo postavit novou byť příliš moderní chatu.

v. V roce 1988 byly některé části chaty na Vřesové studánce odstraněny – zachovala se především spodní stavba, objekty pro zásobování vodou, vodojem, čerpací objekt, včetně stávajícího potrubního propojení.

3. Údaje o pokusech o obnovu chaty a kaple.

a. V letech 1976 – 1977 tři studenti Otmar Oliva, Jan Jemelka a Mirek Vochta zpracovali projekt nové kaple, koncipované jako památník obětem hor a současně i návrh na rekonstrukci chaty. Tehdy neuspěli. Záměr byl mimo jiné zabránit chystanému projektu RaJ na výstavbu megalomanského horského hotelu.

b. V nových poměrech po roce 1989 zmínění umělci celý projekt, na kterém průběžně pracovali, nabídli olomouckému arcibiskupství s tím, že by chata sloužila napůl turistům, napůl kapucínskému řádu. Církev, již pozemek patří, dala i po konzultaci a souhlasu autorů projektu přednost výstavbě zničeného poutního místa na Maria Hilf u Zlatých Hor.

c. Za daného stavu se velehradský sochař Otmar Oliva a olomoucký akademický malíř Jan Jemelka sešli v srpnu 1993 na Vřesové studánce znovu a ze zbylých základových kamenů kaple vztyčili malou mohylu, do níž upevnili 2 m vysoký železný kříž, který přečkal tragický požár v roce 1946. Do mohyly osadili bronzový reliéf P. Marie s Ježíškem od dnes již zemřelého sochaře z Uherského Hradiště V. Vaculky (na mohyle byl zainteresován i výtvarník M. Vochta), aby tak kolemjdoucím připomněli toto místo lidských tužeb a nadějí. Dne 17. září 1993 pak za přítomnosti malé skupinky příznivců obnovení tohoto poutního místa posvětil kříž světící biskup Josef Hrdlička.

d. V roce 2006 obec Loučná nad Desnou a zdejší farníci usilovali o obnovu dřevěné kaple. Tuto snahu zhatilo občanské sdružení Sojka a to přesto, že obec Loučná dostala kladné stanovisko ke stavbě kaple od Správy chráněné krajinné oblasti. Sdružení Sojka se postavilo proti, jeho členové argumentovali tím, že kostel by do lokality přivedl zbytečně mnoho turistů.

e. Existující nemovitost č.p. 68 (chata) na pozemku č.101 v katastru obce Loučná nad Desnou koupila od MNV Dubicko jesenická společnost CampaNet již v r.1996. Projekt na obnovu chaty měla detailně zpracovaný v roce 2012 – 2013. K projektu byla vyřízena kladně celá řada vyjádření dotčených orgánů a organizací, ale některá, podléhající AOPK, byla diskutabilní, s připomínkami a ty již nebyly do odstoupení CampaNetu z projektu dopracovány. CampaNet odstoupil ze dvou důvodů – nedořešené vlastnictví pozemku pod chatou díky probíhající restituci a tím i nemožnost získání podpory z evropských fondů.

f. V roce 2014 vznikla naše aktivita a náš spolek, který odkoupil od CampaNetu stavbu chaty – nemovitost č.p.68 za symbolickou 1 Kč. Cílem našeho spolku je kompletní obnova poutního místa.

4. Snahy Sudetských Němců (vč. potomků) o obnovu poutní kaple v Německu:

a. Bývalí němečtí vysídlení spoluobčané v čele s farářem Adolfem Schrenkem, pocházejícím z Dolní Lipové se rozhodlo postavit repliku kaple, která stála do roku 1946 na Vřesové studánce. Dne 22. 9. 1991 byla tato nová kaple vysvěcena v bavorském Weilersbachu u Forchheimu, mezi Norinberkem a Bamberkem.

b. Další kopie kaple, jenž stála v Jeseníkách byla postavena z finančních darů, které převážně věnoval Ernst Seifert pocházející z Koutů nad Desnou. Ten dodržel slib z mládí jako poděkování Bohu za podivuhodnou pomoc. Kaple se nachází u Kaisheimu Donau Ries (86687). Na svátek Nanebevzetí P. Marie 20. května 2004 byla tato kaple biskupem Dr. Mixou vysvěcena a předána do užívání veřejnosti. Sám Weilersbachský kněz Schrenk se této slavnosti zúčastnil a navázal kontakt mezi těmito oběma kaplemi, které připomínají starou vlast na severu Moravy.

Jen strohá datová souvislost – jaká je historická pozice kaple a chaty:

Kaple – vznik 1653 – 1678 / zánik 1946 = 300 let a následná násilná neexistence = historické právo stavby kaple je nezpochybnitelné.

Chata (útulna, horská či turistická chata) – vznik 1820 / zánik horní části stavby 1988 / ale následné okamžité snahy o obnovu, které neuspěly především v zájmu rigidní ochrany přírody – podíl období, kdy chata nefunguje oproti období, kdy chata plnila svůj účel, je skutečně minimální = historické právo stavby chaty je nezpochybnitelné, protože chata nezanikla, pouze jí byla odepřena existence na krátkou dobu.