Jak běžel rok 2017

Vážení a drazí Vřesováci, přátelé a příznivci obnovy poutního místa Vřesová studánka, návštěvníci našeho webu,

po dalším roce usilovného hledání nejpříznivější varianty architektonického a provozního záměru staveb kaple a chaty na Vřesové studánce, jakož i nejoptimálnějšího postupu přípravy záměru v souladu s ochranou přírody, se zdá, že jsme mnoho nepokročili. Ale i malé krůčky mohou být velkými kroky pro lidstvo. Nejsme však na Měsíci a musíme se vrátit na Zemi. Míček je stále na naší straně stolu a odpálit na druhou stranu se nedaří tak rychle, protože již prezentovaný závěr MŽP Ostrava vyžadoval hydrogeologický průzkum v čase přísušku, a to je od července do září. Zpracování dat bylo vyhodnoceno na konci října a výsledky vedly k přehodnocení trasy a vyústění přečištěných odpadních vod. To zase vede k novému biologickému posouzení, a tak je nutno opět čekat.

Jak tedy běžel rok 2017:

Na počátku roku došlo ke změně ve struktuře Spolku. Předsedou výboru Spolku se od 31. ledna 2017 stává P. Milan Palkovič. Do výboru byl místo odstupujícího Pavla Holubáře zvolen Jan Jemelka. Zároveň došlo ke změně adresy Spolku. Místo původní adresy Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk je současná adresa: Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z. s., Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny. Zapojení otce Milana je poměrně logické a vychází z původního předpokladu, že se do obnovy zapojí také farnost a obec Loučná nad Desnou, na jejímž katastru se lokalita nachází. Farnosti i obci byla nabídnuta účast ve Spolku, aby se vyšlo vstříc veřejné záruce neziskového záměru Spolku. Navíc se farnost na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, který nabyl právní moci dne 22. listopadu 2016, domohla svého práva k vydání pozemku pod bývalou kaplí a chatou, jež jí byl roku 1956 odcizen. Po obdržení rozsudku bylo možno dokončit převod zápisem do katastru, který byl proveden 7. března 2017.

Dne 6. února 2017 proběhlo setkání se zástupci Hnutí Duha v Olomouci. Došlo k výměně názorů, ze strany Hnutí Duha hlavně ohledně arkto-alpinského unikátního biotopu nad bývalou kaplí, ze strany Spolku o snahách o obnovu poutního místa a jeho historii.  Došlo i ke hledání kompromisního řešení – varianta jen kaple a záruky, že se nebude postupovat „salámovou metodou“.  Domluva vyzněla tak, že se ve Spolku ještě budeme zabývat dalšími variantami, jak ostatně vychází ze závěru MŽP Ostrava.

V únoru a dubnu proběhlo setkání Spolku zaměřené na dokončení projektu, hledání vhodného projektanta, hydrogeologa a studie ČOV. Dále proběhlo setkání se zástupcem CHKO.

Koncem února jsme mohli popřát novému Rytíři české kultury, našemu členovi Otmaru Olivovi.

Dne 24. dubna 2017 byli Milan Palkovič a Otmar Oliva s Mirkem Vochtou pozváni na jednání liturgické komise Arcibiskupství olomouckého, kde měli představit záměr kaple a oltáře. Vzhledem k tomu, že se na oltáři již pracovalo, tak byl nejvyšší čas. Prezentace nakonec dopadla uspokojivě, i když nám komise zpočátku vytkla špatnou komunikaci. Ke stavbě kaple nebyly závažné připomínky, jen mobiliář kaple musí být ještě konzultován. Oltář nemůže být zatím vysvěcen a nebylo doporučeno umístit na něj spony kvůli vandalům.

V květnu, při odlévání spon oltáře, chlapci na Velehradě dostali nápad vytvořit kolem oltáře půdorys nového kostelíka z trámků, které mohou posloužit jako lavice. Nápad dobrý, ale kdo bude  obíhat všechna povolení?

Koncem května se dostal pod operační nůž náš bývalý předseda Pavel. Pacient přežil :-) , ale dlouhodobé problémy se zády a další okolnosti jej postupně dovedly k myšlence na odchod ze Spolku. :-(

V červnu se nám vrátila expozice záměru obnovy od Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V kostele ve Velkých Losinách je místa dost a zatím může být výstava instalována tam. Pokud si ji někdo bude chtít zapůjčit, má možnost.  Jenda s Vojtou si dali záležet a Pavel přivezl Pietu.

V červenci proběhlo další setkání Spolku, kdy Pavel oznámil svůj odchod. Pavle díky za vše. I za ten „malý“ obrázek Vřesové studánky, od kterého by se mohla odvinout stavba chaty.

 V létě konečně začala hydrogeologická měření. Bylo potřeba vytyčit a připravit body měření. Oproti původnímu plánu bylo přidáno měření také na Divokém potoce. Měření probíhalo celkem na sedmi bodech a bylo ukončeno koncem září.

VS_zprava_2017_obr_1

V prázdninových měsících bylo potřeba připravit pouť na Vřesovou studánku, dokončit, převézt a instalovat oltářní kámen a dokončit kolotoč povolení k instalaci oltáře a trámků.

VS_zprava_2017_obr_2

V závěru léta se konečně zrealizoval sen „bělovlasého poutníka“ do šťastného finále. Pod Otmarovou taktovkou došlo v pátek 1. září 2017 k osazení trámků, které symbolizují budoucí kapli, a v pondělí 4. září 2017 byl na místě bývalé kaple instalován oltář ze žuly vydolované na úpatí Jeseníků a „vynesený“ na jejich duchovní vrchol. Za účasti několika desítek příznivců a milovníků hor na tomto oltářním kameni  P. Antonín Lukeš z komunity Identes poprvé sloužil mši svatou za ty přátele a známé, kterým hory vzaly život.

Již tradičně se poutníci sešli poslední sobotu v srpnu (26. 8. 2017) na mši svaté, kterou celebroval otec František Eliáš. Další pouť v sobotu 9. září 2017 celebroval otec Milan společně s otcem Františkem za účasti asi sto padesáti poutníků a televize Noe. Následně byli otec Milan s Jendou a Otmarem pozváni na besedu Kulatý stůl do studia televize Noe v Ostravě, kde měli možnost divákům představit historii poutního místa i současnou snahu o obnovu.

Koncem září se vydal otec Milan do Vysokých Tater obhlédnout soužití horalů se skalními orly a jinými dravci na horských chatách. Všude byly stopy Alkohoru. :-)

VS_zprava_2017_obr_3

Dne 9. listopadu 2017 proběhla valná hromada, na které jsme znovu prošli naše vize, co chceme a kudy chceme jít. Z ankety vyplynulo, že téměř jednomyslně jsou členové pro stavbu chaty i kaple současně. Návrh postavit jenom kapli neprošel. Až na jeden hlas souhlasí členové se dvěma variantami energetického provozu – ostrovním systémem nebo napojením na Červenohorské sedlo. Prioritou je jednoduchý restaurační provoz – maximálně dvě polévky, dvě jídla + borůvkové knedlíky.  Jednoduché ubytování pro 11 osob + personál. Většina členů preferuje restaurační kapacitu do 40 turistů. Vzhledem k duchovnímu charakteru místa je nutná stálá přítomnost kněze nebo řeholníka. Na tomto setkání oznámil svůj odchod ze Spolku Petr Holub.

VS_zprava_2017_obr_4

Smutným faktem je, že Vřesová studánka je využívána k nekontrolovatelnému  bivakování.  Turisté se neštítí rozdělávat oheň, zanechávat na místě odpadky a ulevovat si dle libosti na kterémkoliv místě, a to i u kapličky, což vypovídá o jejich duchovním povědomí a smysluplnosti obnovy poutního místa.

VS_zprava_2017_obr_5

V závěru roku před Vánoci došlo k akci „Stromeček z Vřesové studánky“.  I přesto, že jsme byli obdařeni velikou sněhovou nadílkou, sešlo se pět skalních sněžných mužů a žen. Akci určitě na jaře zopakujeme.

P. Milan Palkovič

Jak běžel rok 2017 ke stažení ve formátu PDF zde

Výřez smrků

Záchrana Vřesové studánky – výřez smrků v lokalitě Vřesová studánka, 5. 5. 2018

Počátkem května 2018 byl učiněn další krok k záchraně Vřesové studánky v rámci setkání pro nezadané s názvem „Seznamte se, prosím“?  Víkend se uskutečnil na faře ve Velkých Losinách a součástí byla i brigáda kolem poutního místa Panny Marie sedmibolestné na Vřesové studánce.  Smyslem setkání je přirozené poznávání sebe i ostatních při práci a oddechu. Nezadaní, kteří se chtějí seznámit i zadaní, kteří se chtějí inspirovat, měli možnost seznámit se s historií poutního místa a přiložit ruku k dílu při záchraně Vřesové studánky. Na akci se podílela Římskokatolická farnost Loučná nad Desnou se Spolkem pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. V dané lokalitě se nacházejí vzácné biotopy alpinských trávníků, které jsou předmětem ochrany přírody a které postupně začala vytlačovat dřívější výsadba smrků. Pro záchranu bylo nutno administrativně vyřešit trvalé omezení využívání pozemku pro plnění funkce lesa na Vřesové studánce a v součinnosti s CHKO Jeseníky, Lesy ČR a obcí Loučná nad Desnou vyřešit odstranění  nevhodné výsadby (Výzva CHKO Jeseníky ze dne 27. 4. 2018). Celá akce proběhla v sobotu 5 .5. 2018. Zahájena byla Mší svatou na oltářním kameni z Žulové, který byl instalován v minulém roce na místě, které je prokazatelně uctíváno od 17. století a zúčastnili se jí kromě účastníků setkání i další mladí lidé z farností v údolí Desné.

P. Milan Palkovič

VS_vyrez_smrku_1

 

 

 

 

 

 

 

VS_vyrez_smrku_2

VS_vyrez_smrku_3

Oltář na Vřesové studánce

Instalace oltářního kamene a lavic na Vřesové studánce

V pátek 1. 9. a v pondělí 4. 9. 2017 se staly na Vřesové studánce dvě související události. Nejdříve zde byly nainstalovány dřevěné lavice a připraveno místo pro oltář. Následně v pondělí dopoledne byl na připravené místo přivezen a usazen oltářní kámen o hmotnosti 3,5 tuny. Blok z obyčejné žuly vytěžené z podhůří Jeseníků byl 10. 11. 2016 požehnán v kamenolomu v Žulové a po opracování symbolicky vynesen vzhůru k vrcholům Jeseníků jako znamení převahy ducha nad hmotou a zároveň jejich provázanosti. Lavice kolem kamene kopírují budoucí půdorys kaple, jež by jednou měla vyrůst na obnoveném poutním místě.

O realizaci díla se nejvíce zasloužil akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák. Sponzorsky dílo zaštítila rodina Miková a farnost Loučná nad Desnou. Za účasti několika desítek příznivců a milovníků hor zde P. Antonín Lukeš z komunity Identes poprvé sloužil mši svatou za ty přátele a známé, kterým hory vzaly život. Následně v sobotu 9. 9. 2017 byla na stejném místě a na stejném oltářním kameni sloužena poutní bohoslužba k Panně Marii sedmibolestné – patronce poutního místa.

Završila se tak jedna etapa obnovy poutního místa, která začala 3. 2. 2014 v sídle organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Následovalo setkání 6. 2.2014 ve „vagoně“ se zapálenými nadšenci, kteří se již dříve pokoušeli o obnovu poutního místa. Tato setkání pak vedla ke vzniku Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z.s. dne 19. 3.2014.

Spolek se snaží o obnovu duchovního místa s respektem k okolní přírodě, jako Božímu dílu a chce navázat na více než třísetletou tradici místa, kde byly uzdravovány vztahy, duše i tělo.

Bez toho, že člověk bude chránit a léčit svoje vztahy a duši od sobectví, nemůže účinně chránit ani Boží dílo kolem sebe. Odkazy se vztahují k následné pouti k Panně Marii Bolestné, jíž je místo zasvěceno a „Kulatému stolu“, kde se členové Spolku snaží přiblížit minulost i současnost místa.

Pouť k Panně Marii Bolestné v TV Noe v přímém přenosu 9. 9. 2017:

http://www.tvnoe.cz/video/13681

Kulatý stůl k obnově poutního místa Vřesová studánka – TV Noe, 15. 9. 2017

http://www.tvnoe.cz/video/13808

 

Jak běžel rok 2016

Vážení a drazí Vřesováci, přátelé a příznivci obnovy poutního místa Vřesová studánka, návštěvníci našeho webu,

po roce hledání nejen nejpříznivější varianty architektonického a provozního záměru staveb kaple a chaty na Vřesové studánce, ale i nejoptimálnějšího postupu přípravy záměru v souladu s ochranou přírody, máme před sebou jasné úkoly a cestu. Mnozí by si možná přáli více cimrmanovské motto „zlomeny bolem…“, ale my to vidíme opačně a pak nezbývá než zvolit motto „spojeni vírou“, vírou v úspěch našeho záměru.

V roce 2016 se kromě již prezentovaného závěru MŽP Ostrava o povinnosti provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), udály některé změny v našem Spolku, došlo k zajímavým setkáním, téměř třetího druhu, a k dokončení procesu navrácení pozemků v oblasti Vřesové studánky římskokatolické církvi, což umožnilo zahájit konkrétní jednání s jasným partnerem.

Jak běžel rok 2016:

Na počátku roku, 18.1.2016 proběhla derniéra naší výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Výstavu shlédlo celkem 414 platících návštěvníků a mnoho přátel, kteří se tak či onak, na výstavu dostali zdarma.

Kniha „Vřesová studánka / Povídání o historii a znovuzrození“, která vyšla koncem roku 2015 nákladem 1.000 kusů, se prodala již během brzkých jarních měsíců.  Vydání knihy bylo   dokonce oceněno v rámci internetovém hodnocení obyvatel Olomouckého kraje, za kulturní počin roku, kde jsme získali 4. příčku (brambora je koneckonců podle jedné postavy z knih Bohumila Hrabala nejkrásnější květinou Kerska).

Petice na podporu našeho záměru, kterou jsme zahájili v létě 2015, byla ukončena v lednu 2016. Sčítání elektronických hlasů bylo ukončeno k 17.1.2016, sběr podpisových archů probíhal ještě něco poté do 18.2.2016. Jako uznatelných jsme označili celkem 1159 elektronických podpisů a 5235 podpisů na arších, tedy celkově jsme získali 6.394 podpůrných podpisů z celé republiky. Děkujeme.

Během roku 2016 jsme uskutečnili dvě veřejné přednášky s tématem našeho záměru, ale především o historii poutního místa Vřesová studánka.

V srpnu 2016 vznikla v podobě malé kartičky Modlitba (Litanie) za Vřesovou studánku. A tady je první příklad blízkých setkání třetího druhu. Možná jste na horách potkali bělovlasého poutníka, který zdraví jako první, zastavuje se s dalšími návštěvníky Jeseníků, navazuje rozhovory a rozdává tyto litanie. Není to až tak nepatřičné, vždyť takto se chovali návštěvníci hor od nepaměti (tedy až na to rozdávání litanií J). Pokud ho potkáte, nelekejte se, zastavte se a pohovořte. Poutník není nebezpečný Yeti ani „škodný“, ba naopak.

V dubnu došlo k prvnímu „blízkému setkání“ a určitě ne třetího druhu, s některými zástupci ekologických spolků. Konkrétně se sešel předseda výboru Spolku se zástupci sdružení Actaea a TerraNatura. Následně proběhlo náhodné setkání se zástupcem Spolku průvodců Jeseníky. Nemáme pocit, že by došlo k zemětřesení a vzájemným očucháním jsme zjistili, že jsme všichni zástupci rodu homo sapiens se zájmem o přírodu, turistiku a nemusíme zrovna velká zábavní centra.

Výsledek Zjišťovacího řízení, který nám ukládá povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), byl doručen 19.9.2016.

10.11.2016 došlo v kamenolomu v Žulové k slavnostnímu převzetí pětitunového monolitu žuly, ze kterého vznikne oltář pro kapli na Vřesové studánce. Celý proces i kámen požehnal otec Milan Palkovič.

Byl dokončen proces majetkového vyrovnání – restituce. Na základě Rozsudku Okresního soudu v Šumperku, který nabyl právní moci dne 22.11.2016, došlo k Dohodě o vydání majetku AOPK ČR Římskokatolické farnosti Loučná nad Desnou. Konkrétně jde o pozemky pod bývalou kaplí a chatou. Tím byl dokončen zpětný proces, který má počátek v 30. letech minulého století, kdy církev pozemky i objekty koupila a spravovala.

Prvního prosince 2016 proběhlo jednání u olomouckého arcibiskupa, mons. J.B. Graubnera, zaměřené na hledání společného názoru a cesty k zajištění dlouhodobého udržení záměru obnovy poutního místa Vřesová studánka. I díky předchozím jednáním a pravidelné výměně informací, byl nalezen rychle společný pohled na budoucnost – když dva chtějí totéž…. Výsledkem jsou zahájené změny ve struktuře Spolku a příprava budoucích dohod a pravidel pro provoz poutního místa Vřesová studánka. Základem dlouhověkého udržení neziskového záměru se všemi atributy respektujícími subtilnost duchovního, přírodního i turistického charakteru místa, je spolupráce církve, reprezentované farností Loučná nad Desnou, obce Loučná nad Desnou a naším Spolkem. Podmínkou celé spolupráce je stále úvodní část našeho Memoranda z r. 2014. Přečtěte si jej (Memorandum-link), nic v záměru neměníme.

Během končícího léta se uskutečnily poutě na Vřesové studánce – tradičně poslední sobota v srpnu a druhá v září – tedy 27.8. a 10.9.2016. Také tradičně, poutě celebrovali otec František Eliáš a otec Milan Palkovič. A ještě jednou tradičně, poutí se zúčastnilo obvyklých 50 až 60 poutníků.

Aktivní bylo v naší věci i Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. To zajistilo expozici záměru obnovy poutního místa Vřesová studánka na květnovém tradičním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu a následně na výstavě v Mnichově, v říjnu 2016.

K těm blízkým setkáním během roku 2016 určitě patří schůzky s ministrem kultury ČR, Danielem Hermannem, s ministrem zemědělství ČR, Martinem Jurečkou, s europoslankyní Michaelou Šojdrovou, se senátory Zdeňkem Brožem, Radkem Martínkem či nově zvolenými senátory Jiřím Čunkem a Lumírem Kantorem. Všichni podpořili naše úsilí a vyjádřili nám sympatie. Ale blízká setkání byla i s mnoha dalšími přáteli, osobami, které v regionu žijí a mají k Jeseníkům opravdu srdečný vztah. Z těchto setkání čerpáme inspiraci a sílu k naší činnosti. Děkujeme.

A co to blízké setkání třetího druhu? Ano, i k němu došlo a určitě nejednou. Zajímavý byl nález kostry postřeleného jelena v lokalitě Keprník – Vozka – Červená hora. Byl to opět náš „bělovlasý poutník“, který torzo objevil. Kdyby tak byl doběhl až k prameni Vřesové studánky, …? (tedy ten jelen)

Významný krok k zajištění nároků Spolku na obnově poutního místa byl i Novoroční akt přenocování na místě samotném s jasnou deklarací práv na využití území vyvěšením vlajek a samotným přežitím nádherné noci z 31.12.2016 na 1.1.2017. A nebyl to nikdo jiný, než onen „bělovlasý poutník“.

Možná je vhodné zmínit i registraci mnohokrát citovaného výskytu rysa ostrovida v naší lokalitě. Vedle oficiálních a zaručených zpráv se objevily i ty méně zaručené, ale to víte, na každém šprochu…

Jeden příklad je sice trochu „přepálený“ snímek a chráněné zvíře muselo zřejmě utrpět světelný šok, přesto je silueta jasným důkazem o výskytu živočicha vzácného v naší krajině:

Rys_na_VS

 

 

 

 

 

Takový a určitě v detailech mnohem bohatší byl náš rok 2016.

 A jaká je tedy zmíněná změna ve struktuře Spolku?

Předsedou výboru Spolku se od ledna 2017 stává P. Milan Palkovič a do výboru byl místo odstupujícího Pavla Holubáře zvolen Jan Jemelka. Zapojení otce Milana do organizace a do řídící pozice v celém probíhajícím procesu má svou logiku a usnadní mnoho diskuzí. Změna jde také vstříc větší veřejné záruce neziskového záměru Spolku.

Děkujeme za podporu všech příznivců, za věcné námitky těch, kteří záměr nepodporují, ale jsou ochotni k férové diskuzi a mají k záměru či jeho vlivu na krajinu opravdu co říci.

Vřesovce zdar

členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka

Zpráva Spolku ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva

Tisková zpráva Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka k současnému stavu záměru.

Charakter záměru Obnovy Vřesové studánky není dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ŽP natolik zásadní, aby se na něj automaticky vztahovalo posuzování EIA. V takovém případě se provádí Zjišťovací řízení, které stanoví, zda bude posuzování probíhat či ne. Spolek zpracoval v červnu tohoto roku Oznámení záměru, ve kterém popsal zamýšlenou stavbu, území, do kterého bude umístěna a možné vlivy, které bude výstavba a provoz na životní prostředí a veřejné zdraví vykazovat.

Na jeho základě a na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti vyhodnotilo MŽP v Závěru zjišťovacího řízení, ze dne 19.9.2016, že je posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) potřeba provést. V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která bude nyní zpracována, bude stavba v rozsahu, který deklarujeme 1,5 roku, území a vlivy podrobně popsány tak, aby byly objektivním podkladem pro rozhodnutí příslušných správních orgánů.

MŽP doporučilo Spolku věnovat v Dokumentaci pozornost oblastem, ve kterých by se mohly vlivy stavby projevit negativním způsobem – doplnit údaje existujícího biologického průzkumu lokality, vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, vyhodnotit vlivy zvýšené návštěvnosti, vlivy dopravní zátěže, vlivy na podzemní a povrchové vody, na územní systém ekologické stability, na evidované sesuvné území,  popsat technologický postup revize původního vodovodu a předložit variantní řešení záměru. Ostatní informace uvedené v Oznámení jsou pro posouzení vlivů záměru dostačující.

Dokumentace bude opět podrobena vyjádření dotčených úřadů a veřejnosti a oponentnímu posudku, na jehož závěrech vydá MŽP stanovisko, které bude jedním z podkladů pro územní a stavební řízení.

V současné fázi je hotovo odborné posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, je doplněna řada doporučených informací a opatření a shromažďují se ostatní relevantní podklady.

Kaple a chata na Vřesové studánce byly součástí této lokality po několik století a nový návrh se jen vrací ke kořenům, ke kulturní, religiozní a turistické tradici místa a navazuje na tuto tradici podporou tzv. měkké turistiky (letní pěší, zimní běžkařské). Tyto formy turistiky, na rozdíl od výstavby velkých hotelů, sjezdovek a lanovek, podstatně významněji přispívají k poznání  a pochopení nejcennějších částí přírody ČR a tím i k ekologickému vzdělávání a výchově veřejnosti.

V Šumperku, 10.10.2016

RNDr. Pavel Holubář

předseda výboru Spolku

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde.

Finanční dary

Vážení přátelé, příznivci našeho záměru,

Velice si vážíme toho, že nám již nyní nabízíte finanční podporu. To svědčí o vaší důvěře a věřte, je to pro nás zavazující zdroj naděje.

Pro četné administrativní překážky a úkony však zatím přesně nevíme, kdy bude možné náš záměr realizovat. Navíc v případě katastrofického vývoje nemůžeme vyloučit ani neúspěch našich snah. Považujeme proto za solidní nabídky na finanční dary zatím nepřijímat, pouze je evidovat a veškeré náklady a rizika nést sami. Tento stav je dočasný a věříme, že bude trvat již jen krátkou dobu.

Nyní čekáme na potřebný souhlas vlastníků pozemků a na vydání nutných administrativních rozhodnutí. Dovolíme si potom vás, kdo jste připraveni šlechetně  přispět k obnově VS, znovu a cíleně oslovit. Budeme velice vděčni za každou podporu. Předpokládáme, že pro příjem darů budou v mezidobí také vytvořeny profesionální podmínky, např. že bude založen potřebný institucionalizovaný dobročinný fond za účelem přijímání vašich darů jako daňově uznatelných výdajů.

Jak se již zmiňujeme na našich webových stránkách, projekt je neziskový a pokud se má zachovat komorní a intimní charakter provozu chaty a kaple, pak bude velmi potřebná mírná avšak trvalá finanční podpora všech nás, příznivců Vřesové studánky.

Děkujeme za pochopení a projevenou přízeň. Vydržte a držte nám palce.

Výbor spolku