Spolek a jeho záměr

Vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví. To je cíl nově založeného Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Motivací jeho zakladatelů je láska k místním horám a jejich tradicím – ať už duchovním, kulturním nebo novodoběji turistickým.

Úvod:

Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Nejde přitom o vybudování repliky, jako by byla nová. Kaple i chata by měly vyjádřit svůj původní záměr současnými technickými možnostmi. Odpočinek, setkávání, oslava, prosba i děkování: to je poutní místo. Propojení s minulostí bude symbolicky reprezentováno původním dochovaným zvonem a křížem z kaple. Obnova bude plnit roli poutního místa a místa každodenního setkávání poutníků, turistů a návštěvníků hor, kteří neočekávají prostředí horského hotelu, ale místo připomínající doby, kdy se do hor vydávali lidé, hledající krásu, duchovní zážitek a mír ve svém srdci. Horská chata bude poskytovat základní občerstvení návštěvníkům a poskytne vítaný útulek v nepříznivém počasí. Stane se dalším bezpečným záchytným bodem na cestě po hřebenech Jeseníků, tak, jako tomu bývalo v minulosti.

140212-založeníspolku

Činnost spolku:

 • Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka z.s. byl založen 19. 3. 2014 jako nezisková organizace a má sídlo v Šumperku:
  • snahou spolku je vytvořit řídící výbor, který budou reprezentovat zástupci příslušné farnosti, obce Loučná nad Desnou a jeden zástupce stávajících členů spolku tak, aby byl zajištěn dlouhodobý neziskový charakter záměru,
  • někteří zakládající členové spolku se  o obnovu poutního místa aktivně zasazovali již v letech 1976-77 a později po roce 1989.
 • Zpracování a projednání architektonické představy chaty a kaple:
  • objem chaty je přibližně stejně velký, jako původní stavba,
  • kaple v půdorysu původního kostelíku, materiálově blízká horskému kraji, ale v architektonickém provedení odpovídajícímu dnešní době.
 • Kapacita a využití chaty:
  • restaurace pro 50 sedících hostů nabídne jednoduchá jídla, polévky, rozlévané nápoje, apod.
  • ubytování jednoduché „turistické“ – nepředpokládá se delší pobyt mimo exercií, kapacita mimo chataře a obsluhy asi 10 osob,
  • především pro turisty a v době poutí vyhrazeno poutníkům,
  • chata plní i významný záchytný bod v době nepřízně počasí,
  • díky respektování původních objemů a z úcty k samotnému místu může sloužit i jako pojistka proti případným necitlivým developerským projektům v lokalitě.
 • Účel a funkce kaple:
  • pod správou příslušné farnosti,
  • běžně otevřená a dozorovaná chatařem,
  • v době poutí vyhrazená pro poutníky.
 • Dosavadní spolupráce spolku: spolek dlouhodobě jedná především s příslušnou farností a Arcibiskupstvím Olomouckým, se zástupci obce Loučná nad Desnou, s Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, s Horskou službou Jeseníky, s občanským sdružením pro Obnovu kulturního dědictví údolí Desné, s některými senátory a starosty dalších obcí. Dále proběhla diskuze na úrovni Evropského parlamentu, včetně jednání s mluvčím Landsmannschaftu, panem Posseltem, s odborníky v oblasti ochrany přírody, s Lesy ČR, a.s. a mnoha milovníky našich hor a příznivců myšlenky na obnovu poutního místa Vřesová studánka ( dále jen VS ).
 • Nutné správní řízení a úřední postupy:
  • zajišťujeme zpracování procesu Natura 2000 lokality VS,
  • následovat by mělo Územní řízení, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení,
  • časový optimistický odhad zahájení stavby – podzim 2016.

Historie a veřejný zájem:

První kapli postavili Žerotínové někdy před rokem 1678 a první útulna, následně přestavěná a využívaná i jako horská chata, byla vybudována v roce 1820. Již v padesátých letech 19. století byla chata hojně využívána nejen při poutích, ale i jako turistická chata. To dokládá kniha návštěv, která je dostupná v Státním okresním archivu Šumperk.

Je tedy zřejmé, že komplex kaple a chata sloužily společně všem lidem již od poloviny 19. století a jejich funkce byla víceméně násilně přerušena. Následné snahy o obnovu kaple a pak i horské chaty vždy ztroskotaly a to buď z ideologických důvodů, nebo později z důvodů „příliš velké návštěvnosti poutního místa“. I tento argument lze z velké míry přiřadit k těm ideologickým.

Nezanedbatelná je i činnost německých, v roce 1945 vysídlených spoluobčanů, v čele s farářem Adolfem Schrenkem, rodem z Dolní Lipové, kteří se rozhodli postavit repliku kaple na Vřesové studánce v bavorském Weilersbachu, kde byla dne 22. 9. 1991 vysvěcena. Další kaple pak byla postavena u Kaisheimu Donau Ries a dne 20. 5. 2004 byla vysvěcena.

Nejvyšší hodnotou ve veřejném zájmu je tedy revitalizace kulturních, duchovních, přírodně-krajinných a rekreativních turistických tradic, které se v harmonické jednotě váží k poutnímu místu, které navštěvovali, a kde se po staletí setkávali lidé několika národností středoevropských zemí. Projekt v duchu „etiky prostředí“ řeší začlenění staveb i všech jimi umožněných uživatelských funkcí do teritoriálního, geografického a tradičního kulturního rámce poutního místa. Není však omezen prvotním sakrálním určením. Realizace bude v přicházejících návštěvnících vyvolávat silný dojem sounáležitosti člověka s přírodou a krajinou.

Vřesová studánka je na hlavní turistické trase a těsně vedle křižovatky turistických cest. Je vítaným záchranným bodem v případě prudkých, klimatických změn. V záměru je zahrnuto i vybudování a udržování novodobého pietního památníku obětem hor. I to tvoří podstatu veřejného zájmu.

Vize spolku:

Naším záměrem je obnova funkce celého místa s tím, že musí respektovat komorní charakter původních staveb i duchovní využití. Navrhované stavby chaty a kaple a jejich provoz musí respektovat tuto vysokohorskou lokalitu, dnes velmi ceněnou a chráněnou. Především chata by pak měla sloužit i jako další záchranný bod na hřebeni Jeseníků.

Jsme proti jakémukoliv rozšiřování záměru. Proto od počátku deklarujeme, že ve spolku musí být zapojeny organizace, které zaručují dlouhodobou existenci a objektivitu daného projektu a budou společně rozhodovat o všech opatřeních, která povedou k udržení původního záměru. V tomto duchu jsme jednali se Zastupitelstvem obce Loučná nad Desnou a s Arcibiskupstvím v Olomouckým. Arcibiskupství olomoucké vyjádřilo 2. 6. 2015 písemně vůli dosáhnout podmínek k účasti ve spolku, zastoupením příslušné farnosti a Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou odsouhlasilo účast ve spolku na svém veřejném zasedání 3. 6. 2015.